© 2 0 1 7   A t e l i e r  M I Z U K O   K A J I

File_004 SAME CUT_hp.jpg

Textile design

Textile design by MIZUKO KAJI